Lípa Maecenaria

"V oboru hudby patříme mezi pět světových mocností. To samo o sobě je zavazující. Důvod, proč podporovat exkluzivní projekty významné pro národní kulturu a její rozvíjení ze soukromých zdrojů, je navíc umocněn tím, že veřejným institucím se často na podporu výjimečnosti nedostává zdrojů, protože kulturní politika jejich zřizovatelů je často plošná a prakticky bez významnějších kvalitativních ambicí."
JUDr. Pavel Smutný, prezident Nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND

Za léta fungování spolku ARBOR se ukazuje, že skupina dárců je pro fi nancování MHF Lípa Musica naprosto klíčová, má velký potenciál a zaslouží si zvláštní péči. Proto přicházíme s novým klubem mecenášů, který se pro své názvosloví inspiruje významnými osobnostmi hudebních mecenášek historie, a jehož cílem je vytvořit společenství příznivců podporujících MHF Lípa Musica a další aktivity spolku ARBOR, jež se aktivně podílejí na jejich rozvoji a současně mají možnost získat za svoji podporu i nadstandardní benefi ty. Brány Klubu mecenášů jsou otevřeny všem, kterým není lhostejný vývoj hudební kultury v severočeském regionu, a to bez ohledu na výši příspěvku.

V kterých oblastech dary členů Klubu mecenášů pomohou:
– zajištění mimořádné programové a interpretační kvality pořádaných koncertů;
– podpora nastupující generace mladých talentů a rozvoj edukačních aktivit pro děti a mládež;
– propagace české hudby v rámci česko–německého kulturního dialogu;
– oživování kulturních center regionu.

Klub mecenášů nabízí čtyři kategorie členství, jejichž název je odvozen od jmen osobností významných mecenášek historie, a které jsou odstupňované podle výše podpory a poskytovaných výhod. Dosavadně fungující platforma sdružující dárce z řad lékařů Sanamus Musica zůstává zachována a stává se součástí nového mecenášského klubu.

Pauline Metternichová (1836 – 1921)

Kněžna Pauline Metternichová se narodila do uherské hraběcí rodiny Sándorů ze Slawnitze. Její matka Leontina byla dcerou rakouského kancléře Metternicha, u nějž Pauline strávila své dětství. Roku 1856 uzavřela sňatek s knížetem a diplomatem Richardem Metternichem, synem kancléře, kterého doprovázela na cestách po evropských královských dvorech. Pauline byla zapálenou příznivkyní kultury a milovala společenský život. Jak ve Vídni, tak v Paříži určovala módní trendy a vkus. Do Paříže a později do Čech přinesla nový sport – bruslení, propagovala kouření doutníků a dýmek v čistě dámské společnosti. Dopisovala si s hudebními skladateli, Wagnerem, Lisztem, Gounodem, Saint-Saënsem ad., ale i s významnými spisovateli. Stala propagátorkou děl Richarda Wagnera a později i Bedřicha Smetany.

Naděžda Filaretovna von Meck (1831 – 1894)

Byla ruskou baronkou, obchodnicí a významnou patronkou umění a zejména hudby. Od dětství dívčinu duši utvářela hudba, otec byl amatérský houslista. K zájmu o hudbu se připojila i touha poznat historii, literaturu, výtvarné umění a fi lozofi i. Později se provdala za Karla Otto Georga von Meck, inspektora železniční dráhy a žila v přepychu. Život v manželství ji však neuspokojoval, a proto začala vyhledávat příležitosti k podpoře vynikajících talentů. Nejznámější je umělecký vztah, který chovala k Petru Iljiči Čajkovskému, jehož umění ji fascinovalo a finančně jej plně podporovala po čtrnáct let. Ač se nikdy osobně nesetkali, Naďa se stala jeho nejbližší důvěrnicí. Čajkovskij ji posléze věnoval svoji Čtvrtou symfonii, kterou si u něj Mecková objednala snad z nešťastné lásky k němu. Do věnování napsal Čajkovskij jediné slovo: „Příteli.“ Naďa však vedle Čajkovského podporovala i Rubinsteina, Wieniawského či Debussyho.

Janette Thurberová (1850 – 1946)

Patřila k nejvýznamnějším osobnostem hudebního dění v USA na konci 19. století, výrazně ovlivnila dějiny tamních hudebních institucí. Vystudovala Pařížskou konzervatoř a roku 1869 se provdala za milionáře Francise Thurbera, jehož fi nančními prostředky mohla dotovat své aktivity. V roce 1885 v New Yorku založila the American School of Opera, která se později stala Národní konzervatoří, již podporovala po třicet let. Hlavním cílem Thurberové bylo založit tzv. americkou národní hudební školu po vzoru národních škol evropských. Pro realizaci svého plánu hledala výraznou osobnost a vybrala Antonína Dvořáka, jehož věhlas na počátku 90. let strmě stoupal. Na jaře 1891 nabídla Thurberová Dvořákovi místo ředitele newyorské konzervatoře a skladatel po delším váhání nakonec nabídku přijal. V čele ústavu působil tři roky. Thurberová se postarala o propagaci Dvořákovy osoby v místním tisku a také jej inspirovala ke konkrétním uměleckým záměrům.

Elizabeth Sprague Coolidge (1864 – 1953)

Elizabeth byla americkou klavíristkou a patronkou umění, zejména komorní hudby. Její otec byl bohatým obchodníkem v Chicagu. Elizabeth studovala klavír i skladbu. Poté co její rodiče zemřeli, zdědila velké množství peněz, které se rozhodla investovat do podpory umění a zvláště hudby, které se věnovala až do své smrti. Z její iniciativy vznikly nejen některá hudební uskupení, podporovala význačné sólisty i chicagské symfoniky a různé hudební akce, ale především z prostředků své nadace umožnila vznik celé řady nových hudební děl. Díky její podpoře tak světlo světa spatřila mnohá díla Samuela Barbera, Bély Bartóka, Benjamina Brittena, Aarona Coplanda, Francise Poulenca, Sergeje Prokofjeva, Maurice Ravela, Igora Stravinského, Arnolda Schoenberga, Antona Weberna nebo Ottorina Respighiho.

Přehled kategorií a nabízeného plnění:

                                                     

Členové mecenášského klubu:

kategorie Elizabeth:
ČEPS, a.s.
Mons. Jan Baxant & Biskupství litoměřické
Nadační fond Bohemian Heritage Fund
rodina Tichých
 

kategorie Jeanette:
Marius Pedersen, a. s.
Jiřina a Lubomír Parohovi, Ascend s. r. o.
MUDr. Alena Sellnerová / Sanamus Musica
STP Plast, s.r.o.

kategorie Naďa:
MAJJ – KUPEC s. r. o.
Jan Roztočil
MUDr. Jana Kostolná / Sanamus Musica
MUDr. Tomáš Kočí / Sanamus Musica
MUDr. Dagmar Schneebergerová / Sanamus Musica
Mgr. Věra Klásková
Eiwa-Invest s.r.o.
AVK VOD-KA a. s.
MUDr. Jiřina Johanidesová / Sanamus Musica
MUDr. Hana Dečiová / Sanamus Musica
MUDr. Zina Ropková / Sanamus Musica
MUDr. Vlasta Konopková
MUDr. Martina Pokorná / Sanamus Musica
Vendys, s.r.o.
Vojtěch Huk - Paikea
Prof. Dr.-Ing. habil.Heiko Vogler
Bau-Planung.Risch Ingenieurgesellschaft G. m.b.H.

kategorie Pauline:
MUDr. Lenka Šepsová / Sanamus Musica
MUDr. Jana Šepsová / Sanamus Musica
Pavel Moučka – Dia nástroje
RNDr. Jan Dudek
MUDr. Anna Nováková / Sanamus Musica
MUDr. Věra Pokorná / Sanamus Musica
MUDr. Štepánka Rohlíčková / Sanamus Musica
MUDr. Blanka Turčanová / Sanamus Musica
MUDr. Břetislav Ulrich / Sanamus Musica
Radka Mothejzíková
Eva Navrátilová
MUDr. Tomáš Jirkovský / Sanamus Musica
MUDr. Gruntorádová s. r. o / Sanamus Musica
Martin Lintimer
Fehrer Bohemia, s.r.o.
Ing. Miloš Lank
MUDr. Pavla Vránová / Sanamus Musica
MUDr. Jana Maričová / Sanamus Musica
JUDr. Jarmila Holovčáková
Ing. Helena Mrázková
Ing. Adriana Opatová, MBA

Máte–li zájem také podpořit MHF Lípa Musica, a stát se členem našeho mecenášského klubu, budeme rádi, pokud nás kontaktujete na telefonním čísle +420 608 111 973 nebo na e–mailu: martin.prokes@lipamusica.cz.

Děkujeme všem dárcům za podporu našich aktivit!