;

Vstupenky

UPOZORNĚNÍ: Aktuální otevírací doba festivalové pokladny je pondělí a středa 14.00–16.00.

Vstupenky na koncerty je možné zakoupit on-line (přehled koncertů s možností přímého nákupu vstupenek najdete rovněž v níže uvedené tabulce) nebo ve festivalové pokladně v Žižkově ulici 528/6 v České Lípě. Předprodej vstupenek na 22. ročník MHF Lípa Musica bude zahájen 2. května. 

Otevírací doba:
po a st 15.00–17.00
 

Kontakt na pokladnu: Ondřej Pour, vstupenky@lipamusica.cz

Vstupenky lze platit platební kartou jen při nákupu vstupenek na MHF Lípa Musica, a to přímo ve festivalové kanceláři i ve večerní pokladně před koncertem. Vstupenky na Českolipský komorní cyklus je možné uhradit pouze v hotovosti, nebo zvolit online platbu na fakturu se splatností 10 dní. V pokladně před koncertem je v případě cyklu možná pouze platba v hotovosti.

Vstupenky je možné rovněž jen rezervovat a vyzvednout do 10 dnů ve festivalové kanceláři nebo uhradit platební kartou a vytisknout jako e–vstupenky.

Přihlášení do zákaznického účtu najdete zde.

Slevy:

MHF Lípa Musica:
Studenti a senioři nad 65 let: 15 %. Tato sleva platí pouze v případě, je-li na koncert stanovena jedna cenová kategorie. V případě možnosti výběru z více cenových kategorií není možné tuto slevu uplatnit.
Děti do 15 let: jednotné vstupné na všechny koncerty 100 Kč.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %.

Českolipský komorní cyklus:
Studenti a senioři nad 60 let, děti do 15 let: 10 %.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %.

V prodeji zvýhodněné abonmá na celý cyklus, při jehož zakoupení získává držitel jeden koncert a jízdné autobusem zdarma.

Dárkové poukazy:

Lze využít na nákup vstupenek na koncerty MHF Lípa Musica, a to v hodnotách 500, 1.000, 2.000 a 5.000 Kč.
K zakoupení: https://lipamusica.enigoo.cz/app/tickets/products

Sponzorské vstupenky:

V případě zájmu o finanční podporu festivalu bude možné online nebo ve festivalové pokladně zakoupit sponzorské vstupenky a podpořit částkou 500, 1 000 nebo 2 000 Kč pořádání MHF Lípa Musica. Jméno podporovatele bude posléze s jeho souhlasem uveřejněno mezi partnery festivalu.

Obchodní podmínky:

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňuji. 
 • ​Padělání vstupenek je trestné. 
 • E-vstupenka je platná ve formátu A4. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. 
 • Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. 
 • Je-li e-vstupenka vystavena se slevou, je pořadatel oprávněn žádat po návštěvníkovi předložení dokladu potvrzujícího nárok na danou slevu. V případě, že doklad nebude předložen, je pořadatel oprávněn žádat doplacení ceny vstupenky do plné výše. 
 • Vstup na akci bude povolen pouze na základě té e-vstupenky, která bude předložena jako první. Při jakémkoli dalším předložení e-vstupenky nebo její kopie nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo e-vstupenku předloží. 
 • Držitelé vstupenek jsou povinni se řídit pravidly stanovenými pořadateli akce. 
 • Uvedená pravidla platí pro vstupenky v listinné podobě zakoupené ve festivalové pokladně a dalších předprodejních místech i elektronické e-vstupenky.
 • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny. 
 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného ve festivalové kanceláři v České Lípě – více na www.lipamusica.cz.
 • Držitel vstupenky bere na vědomí, že společně se vstupenkou musí předložit doklad o očkování, negativní test, či potvrzení o prodělané nemoci dle aktuálně platných podmínek.

Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek MHF Lípa Musica ke stažení.
Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek Českolipského komorního cyklu ke stažení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Uděluji tímto společnosti Bohemorum, s. r. o. (dále jen „Správce“), zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce číslo 27016, se sídlem v Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČ: 28689810 / DIČ: CZ28689810, jež je provozovatelem portálu www.lipamusica.cz, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány:

 • jméno, příjmení
 • e-mail
 • telefon
 • heslo – v zašifrované formě
 • IP adresa

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Uskutečnění rezervace či nákupu vstupenek. Zlepšení komfortu Zákazníka při nakupování a zvýšení jeho informovanosti o aktuální nabídce, a to formou přímého marketingu a analýzy návštěvnosti a nákupního chování.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

5 let od udělení souhlasu.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

ENIGOO s.r.o. (společnost, která pro Správce zajišťuje prodej a rezervaci vstupenek)

ECOMAIL.CZ, s.r.o. (společnost, jejíž produkt Správce používá pro přímý marketing a zasílání nabídek e-mailem)

ARBOR – spolek pro duchovní kulturu (pořadatel Českolipského komorního cyklu a spolupořadatel MHF Lípa Musica)

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce/CT jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

5. Poučení o zasílání nabídek e-mailem

Udělením souhlasu se zasíláním aktualit e-mailem uděluje zároveň Zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše. Aktuality – newslettery jsou obchodním sdělením, informující o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo nakoupit vstupenky.

Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu info@lipamusica.cz anebo volbou odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupné v sekci „Můj účet“. Zákazník rovněž může požádat o vymazání údajů, a to buďto e-mailem anebo opět přes volbu vymazání ze sekce „Můj účet“. Zákazník může odvolat svůj souhlas se zasíláním aktualit přes odhlašovací odkaz v každém newsletteru.

 

Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný za účelem uzavření objednávky/rezervace vstupenky, neboť se jedná o nutné údaje pro splnění smluvního vztahu viz Obchodní podmínky.